header 5 (1)

Ruimte en Groen

Rijksoverheid

2019-09-27
Ontwerp Nationale Omgevingsvisie
Door de rijksoverheid is eind vorig jaar de Ontwerp-Nationale Omgevingsvisie gepubliceerd. In die Omgevingsvisie wordt een beeld geschetst van de toekomstige ontwikkeling van Nederland. Met de invoering van de Omgevingswet is zowel de rijksoverheid, als ook de provinciale en locale overheden verplicht een dergelijke omgevingsvisie vast te stellen. Op basis van de Omgevingswet wordt dan beoogd tot een integratie van een 26-tal wetten te komen die alle van invloed zijn op de ruimte.
Door de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. is op de Ontwerp-Omgevingsvisie een uitgebreide zienswijze ingediend waarbij ervoor pleit om voor Nederland ook echt voor een duurzame ontwikkeling te kiezen, daarmede dus nadrukkelijk rekening houdend met de grenzen die de aarde daaraan stelt. Teneinde dat samen met alle partners tot stand te brengen is het o.i. dan wel noodzakelijk dat het rijk een duidelijk regie gaat voeren, een regie die thans vaak ontbreekt, zoals die met betrekking tot een actieve bescherming en ook ontwikkeling van waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie die nu toch vaak aan de lagere overheden wordt overgelaten.
Zie verder:
-Zienswijze Stichting Milieuzorg Zeist e.o. inzake Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

Tracébesluit Rijksweg A27 A12

2022-26-10

Door de Minister van Infra en Waterstaat is recent opnieuw een gewijzigd besluit t.a.v. het Tracébesluit A27 A12 genomen, dat onder de titel Tracébesluit A27 A12 2022. Dat in verband met een eerdere Uitspraak door de Raad van State m.b.t. het Tracébesluit A15 en waarbij in een Tussenuitspraak is aangegeven dat bij het berekenen van de stikstofdepositie ook bij wegen rekening dient te worden gehouden met een rekenafstand van 25 km i.p.v. de eerdere 5 km. Door de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. is op het Tracébesluit A27 A12 2022 een aanvullend beroepschrift bij de Raad van State ingediend.

Zie verder:

Aanvullend beroepschrift SMZ e.o. inzake Tracébesluit A27 A12 2022

2022-03-07

Door de Minister van Infra & Milieu is na de vernietiging van het eerdere Tracébesluit Rijksweg A27 A12 uit 2018 in 2020 een nieuw Tracébesluit genomen. Tegen dat Tracébesluit 2020 is eveneens door de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. beroep bij de Raad van State aangetekend. Dat op grotendeels vergelijkbare gronden met het eerdere beroep uit 2018.  Zie verder:

-Beroepschrift Stichting Milieuzorg Zeist e.o. inzake Tracébesluit A27 A12 2020 

2017-02-28
Overeenkomstig het Tracébesluit van de A27 A12 zal de A27 ter hoogte van het landgoed Amelisweerd worden verbreed van 10 rijstroken tot 14 rijstroken. Ook zal het Knooppunt Rijnsweerd een Prins Claus Plein-achtige uitstraling krijgen. hetgeen mede ten koste zal gaan van het landgoed Sandwijck. Daarnaast zal ook de A-28 tot aan het wildviaduct 'De Wildsche Hoek' nabij het landgoed Oostbroek worden verbreed, hetgeen ten koste zal gaan van het functioneren van deze cruciale schakel in de hier aanwezige ecologische verbinding tussen het Vechtplassengebied/Noorderpark en het Kromme Rijngebied/Langbroekerweteringgebied. Gezien de met de verbredingen gepaard gaande aantasting van aanwezige waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie heeft de Stichting Milieuzorg Zeist dan ook beroep tegen het besluit van de Minister ingediend.
Inmiddels zijn de beroepen zoals deze tegen het Tracébesluit A27/A12 zijn ingediend door de Raad van State allen gegrond verklaard. Dat hangt dan daarmede mee samen dat bij het Tracébesluit gebruik is van de zogenaamde PAS, dus de Programmatische Aanpak Stikstof. Aangezien bij Uitspraak van Raad van State van 29  mei 2019 duidelijk is dat de PAS niet in overeenstemming met de zogenaamde Habitatrichtlijn, dus Europese Regeling, zijn door de Raad van State dus ook die besluiten vernietigd in zoverre daarbij dus gebruikt werd gemaakt van de PAS.
Zie verder:
- Beroepschrift SMZ Tracëbesluit A27 A12 Ring Utrecht
- Uitspraak Raad van State beroep SMZ Tracébesluit A27 A12 Ring Utrecht
- Ontwerp Tracébesluit A27 A12 Ring Utrecht in beeld

2024-07-11

Nationaal Programma Landelijk Gebied

In het kader van de Wet Stikstofreductie en natuurverbetering is door de regering het Nationaal Programma Landelijk Gebied gelanceerd. Teneinde ook echt een integrale aanpak te waarborgen wordt in dat programma tegelijkertijd de (inter)nationale doelen m.b.t. de natuur, waaronder de doelen m.b.t. aanpak stikstofproblematiek, die m.b.t. tot de klimaatverandering en ook de Kader Richtlijn Water opgepakt. Inmiddels is door het Rijk het 'Ontwerp-Nationaal Programma Landelijk Gebied', inclusief ook de bijbehorende PLan-MER' opgesteld, waarop door iedereen een zienswijze kon worden ingediend. Van die gelegenheid is o.a. door de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. gebruik gemaakt daarop een zienswijze in dienen.

Zie verder:

Zienswijze Stichting Milieuzorg Zeist e.o. Ontwerp NPLG en Plan-MER

2014-05-09
Rijksnatuurvisie Natuurlijk Verder
Door het Rijk is in april 2014 de Rijksnatuurvisie Natuurlijk Verder gepresenteerd. Burgers en belangenorganisaties zijn in de gelegenheid gesteld daarop een reactie te geven en vooral ook aan te geven hoe zij zelf aan de toekomstige natuur in Nederland een bijdrage willen geven. Gezien haar grote betrokkenheid bij de natuur in de regio heeft de SMZ uiteraard van de gelegenheid gebruik gemaakt de Staatssecretaris van haar reactie op de nieuwe Natuurvisie op de hoogte te stellen, evenals aan te geven hoe door een gezamenlijke inspanning van alle partners aan de natuur in onze regio daadwerkelijk de zo noodzakelijke kwaliteitsimpuls kan worden gegeven.

Als je de Natuurvisie leest krijg je toch vooral de indruk dat daarin uiteindelijk het medegebruik van de mens van de natuur voorop lijkt te staan. In haar reactie pleit de SMZ er dan ook voor allereerst aan die Natuur een gedegen 'fundament' te geven, dus door alsnog in de Natuurvisie een kaart van het Nationale Natuurnetwerk op te nemen. Teneinde tot het gewenste robuuste Nationale Natuurnetwerk te kunnen komen, dat ook tegen een stootje kan, zouden daarin dan in ieder geval de Natura 2000-gebieden, de Natuurmonumenten, de EHS en uiteraard ook de robuuste ecologische verbindingen moeten worden opgenomen. Verder zou aan de natuur in die gebieden natuurlijk ook een goede wettelijke basisbescherming moeten worden gegeven. Juist ook om binnen het Utrechtse tot een aangesloten Natuurnetwerk te kunnen komen, pleit de SMZ ervoor alsnog een ecoduct over de A1 bij Terschuur aan te leggen, teneinde een kwaliteitsimpuls aan het zogenaamde Valleilint te kunnen geven, dat de Utrechtse Heuvelrug met de Veluwe moet verbinden. Tenslotte pleit zij ervoor aan de Vliegbasis gezien de uitzonderlijk hoge natuurwaarden alsnog de status van Natura 2000 gebied te geven.
Zie verder:
- Reactie SMZ op Rijksnatuurvisie

2011-11-16
Natuurwet
De nieuwe Natuurwet verklaard de natuur vogelvrij. De Stichting heeft dan ook evenals vele andere natuur- en milieuorganisaties een uitgebreide reactie bij het Ministerie van E, L&I ingediend.
Zie verder:
- Zienswijze SMZ en IVN de Bilt op de nieuwe Natuurwet

Provincie

2013-11-17
Natuurbeleid 2.0
Door de provincie Utrecht is recent haar nieuwe Natuurbeleid gelanceerd. In dat beleid wordt een nieuwe koers ingezet, waarbij men wat het beleid zelf inzet op meer robuuste systemen en tegelijkertijd ook de verbinding met de samenleving zoekt.

De Stichting Milieuzorg Zeist e.o. heeft tezamen met het IVN-De Bilt e.o. een uitgebreide reactie gegeven op het nieuwe Natuurbeleid 2.0 van de provincie Utrecht. In navolging van het advies van de Raad van Leefomgeving: 'Onbeperkt houdbaar - Naar een robuust Natuurbeleid' zet de provincie Utrecht voor haar natuurbeleid een nieuwe koers in. Kern daarvan is dat zij inzet op het meer robuust maken van de natuur binnen de provincie Utrecht en daarbij uit te gaan van een systeembenadering. Op zich is dat natuurlijk fantastisch, zij het dat er in het plan nog geen doorvertaling heeft plaatsgevonden waar men dan welke natuur wil realiseren. Ook ontbreekt in het plan bijzondere aandacht voor het soortenbeleid, terwijl natuurlijk moet worden voorkomen dat door de keuze voor procesnatuur de bijzondere soorten die vaak zijn gebonden aan een specifiek beheer, zoals jaarlijks maaien of begrazen, dan verdwijnen. Juist om daaraan sturing te kunnen geven, niet alleen wat de op een bepaalde plek toe te passen beheersstrategieën betreft, maar ook de milieuomstandigheden die daarvoor noodzakelijk zijn (denk aan o.a. vereiste grondwaterstand, milieukwaliteit), moet een kaderstellende Visiekaart onmisbaar worden geacht. Positief is natuurlijk wel dat men in de toekomst ook de samenleving veel actiever bij het natuurbeleid wil betrekken, zij het dat ook daarbij natuurlijk wel met kwetsbaarheid natuur rekening zou moeten worden gehouden.
Zie verder:
- Inspraakreactie SMZ en IVN-De Bilt e.o. op Natuurbeleid 2.0. provincie Utrecht

2012-11-06
Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013
Door de provincie Utrecht is recent het Natuurbeheerplan 2013 vastgesteld. In het Natuurbeheerplan 2013 zijn o.a. de wijzigingen opgenomen met betrekking tot de EHS zoals de provinciale partners (provincie, NMU, Utrechts Landschap, LTO) deze zijn overeengekomen in het zogenaamde 'Akkoord van Utrecht'. Gevolg van dat akkoord is dat van de nog resterende opgave voor de EHS van 6000 ha er nog maar 1500 ha zal worden gerealiseerd. Verder komt 3000 ha te liggen in een zogenaamde 'groene contour', dat zijn gebieden die alsnog aan de EHS kunnen worden toegevoegd als daarvoor tenminste externe financiering kan worden gevonden, bijvoorbeeld door 'rood-voor-groen-arrangementen'. Tenslotte is 1500 ha uit de EHS gehaald. De SMZ gaat er vooralsnog vanuit dat door de in het 'Akkoord van Utrecht' opgenomen herijking van de EHS de provincie niet langer aan haar biodiversiteitsdoelstellingen kan voldoen en heeft dan ook tegen het Natuurbeheerplan beroep bij de Rechtbank Utrecht ingediend. Helaas is dat beroep ongegrond verklaard.
Zie verder:
- Beroepschrift SMZ Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013
- Uitspraak rechtbank Utrecht beroep SMZ Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2013

2012-05-11
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie
In de Structuurvisie wordt het accent verlegd van toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie. Teneinde dat proces in een goede richting te sturen is de SMZ wel van mening, dat daarbij dan de kwaliteiten die de provincie beoogt ook goed in de Structuurvisie worden geborgd. In die zin is overeenkomstig de op de Structuurvisie door de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. ingediende zienswijze nog een aanzienlijk kwaliteitsslag noodzakelijk. Zo zou o.a. aan de Structuurvisie alsnog een 'Kwaliteitskaart' moeten toegevoegd.
Zie verder:
- Zienswijze Stichting Milieuzorg Zeist op Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Provincie Utrecht

2010-04-19
Herijking Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie provincie Utrecht 2016
In de Ontwerp-Structuurvisie is o.a. in een uitbreiding van de rode contouren van zowel Den Dolder, als ook Bosch en Duin voorzien. Alhoewel daar in de teksten van Ontwerp-Structuurvisie niet naar wordt verwezen, ontdekte de Stichting Milieuzorg Zeist dat door de bij de Ontwerp-Structuurvisie behorende kaarten te bestuderen. Gezien de gevolgen die een dergelijke uitbreiding met zich mee kan brengen, bijvoorbeeld de bouw van extra aantallen woningen, heeft de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. een uitgebreide zienswijze op de Ontwerp-Structuurvisie ingediend. Net als een aantal andere organisaties in Zeist, zoals de Stichting Beter Zeist, de Belangenvereniging Bosch en Duin en ook die van Den Dolder. Daarbij wordt ook op een aantal andere aspecten ingegaan, met name ook over de relatie van het plan tot de invoering van de nieuwe Omgevingswet zoals deze in 2019 is voorzien. Naast de Stichting Milieuzorg Zeist heeft ook een aantal andere belangenorganisaties een zienswijze tegen de Ontwerp-Structuurvisie ingediend, zoals de Stichting Beter Zeist en ook de beide belangenverenigingen van Bosch en Duin en Den Dolder. Inmiddels heeft de Provinciale Staten per amendement besloten zowel de rode contour bij Den Dolder als ook Bosch en Duin weer terug te leggen naar hun oorspronkelijke positie, dus naar de ligging zoals deze daartoe voor deze gebieden in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 was opgenomen.
Zie verder:
- Zienswijze Stichting Milieuzorg Zeist e.o. Ontwerp-Structuurvisie provincie Utrecht Herijking 2016

Regio

Regio Utrecht

2022-03-07

Door de Regio Utrecht, dus de 16 gemeenten binnen de Regio Utrecht, is een integrale visie opgesteld, het zogenaamde 'Integraal Ruimtelijk Perspectief Regio Utrecht'. Alhoewel die visie niet ter inzage heeft gelegen voor het indienen van zienswijzen, is door de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. wel gedurende diverse fasen in het proces in diverse gemeenteraden een reactie op de plannen gegeven, waaronder in de gemeente Zeist, De Bilt en ook Utrechtse Heuvelrug. Zie verder:

-Inspraakreactie Stichting Milieuzorg Zeist e.o. Integraal Ruimtelijk Perspectief gemeente Zeist

-Inspraakreactie Stichting Milieuzorg Zeist e.o. Integraal Ruimtelijk Perspectief gemeente De Bilt

-Inspraakreactie Stichting Milieuzorg Zeist e.o. Integraal Ruimtelijk Perspectief gemeente Utrechtse Heuvelrug

Hart van de Heuvelrug

2022-03-07

In het kader van het Programma Hart van de Heuvelrug zijn inmiddels diverse ecoducten aangelegd, die ook door diverse diersoorten worden gebruikt. Dat is op zich natuurlijk fantastisch. Tegenover de aanleg van die ecoducten en bijbehorende groene corridors staan dan wel een aantal rode ontwikkelingen waar de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. altijd kritisch over is geweest. Daarbij gaan het dan niet alleen om de herontwikkeling van de Sterrenberg, maar bijvoorbeeld ook om de bouw van maximaal 200 woningen op het landgoed Oude Tempel, waar niet alleen op diverse plekken oud bos of althans oude bosgroeiplaatsen voorkomen, maar ook diverse beschermde dieren. Tegen diverse van die plannen is dan ook door de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. beroep bij de Raad van State aangetekend, zoals tegen het door de gemeente Soest in 2020 opnieuw vastgestelde 'Bestemmingsplan Oude Tempel', dat nadat de eerdere beroepen door de Raad van State gegrond waren verklaard. Zie verder:

-Beroepschrift Stichting Milieuzorg Zeist e.o. inzake Bestemmingsplan Oude Tempel 2020.

2008

De inzet van de Stichting is er op gericht de ecologische verbindingen tussen het noordelijke en het zuidelijke gedeelte van de Heuvelrug te herstellen zonder dat dit ten koste gaat van waardevolle natuurgebieden. De geplande boscorridor tussen Huis ter Heide en Soesterberg wordt bedreigd door bouwplannen aan de rand (zoals o.a. de bouw van 480 woningen op de Sterrenberg en de aanleg van een autoboulevard op de buitenplaats Oud-Zandbergen), waardoor deze corridor voor bepaalde soorten naar verwachting minder optimaal zal kunnen gaan functioneren. Ondanks deze bedreigingen wordt er naar verwachting begin volgend jaar gestart met de bouw van een ecoduct over de A-28 waar wij natuurlijk ontzettend blij mee zijn.

Vliegbasis Soesterberg

2024-07-11

Na de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland en waarbij het beroep na aanvullende informatie vanuit de Provincie Utrecht uiteindelijk ongegrond is verklaard, heeft de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. besloten tegen de betreffende uitspraak hoger beroep bij de Raad van State aan te tekenen.

Lees verder: Hoger beroep Stichting Milieuzorg Zeist e.o. inzake procedure Wet Natuurbescherming Woonwijk Vliegbasis Soesterberg

2022-03-07

T.b.v. de toekomstige bouw van de nieuwe woonwijk aan de zuidzijde van de Vliegbasis tegen de kern van Soesterberg is door de provincie Utrecht een Ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming verleend. Dat gezien een aantal aldaar voorkomende beschermde soorten, waaronder de veldleeuwerik, diverse soorten vleermuizen, de hazelworm, de zandhagedis, de kommavlinder, etc.. Tegen het besluit van de provincie Utrecht is door de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. zowel bezwaar aangetekend, als uiteindelijk beroep bij de Rechtbank Midden-Nederland ingediend. Zie verder:

-Beroepschrift Stichting Milieuzorg Zeist e.o. inzake Ontheffing Wet Natuurbescherming nieuwe woonwijk Vliegbasis Soesterberg

2012-09-27
De Vliegbasis Soesterberg is officieel opgeheven en overgedragen aan de provincie Utrecht. Op basis van een door Provinciale Staten en ook beide betrokken gemeenten (Zeist, Soest) vastgesteld Ruimtelijk plan wordt thans de voor het gebied beoogde ontwikkeling vastgelegd in een tweetal bestemmingsplannen. Daarbij gaat het niet alleen om het vastleggen van die delen die aan de natuur worden teruggegeven, maar ook om rode ontwikkeling die die teruggave aan de natuur mogelijk moeten maken.

Door de ligging centraal in het hart van de Heuvelrug vervult de Vliegbasis een cruciale ecologische functie binnen de ecologische hoofdstructuur voor de Heuvelrug in zijn geheel. Niet alleen komen er een drietal ecologische corridors samen, ook komen er bijzondere natuurwaarden voor zoals droge schraalgraslanden en eeuwenoude eikenstrubbenbossen. Nader natuuronderzoek door Ecologisch Adviesbureau Van den Bijtel in 2009 en 2010 heeft aangetoond, dat natuur op de Vliegbasis nog vele waardevoller is dan eerder aangenomen. Zo komen er maar liefst 165 paar veldleeuweriken voor en ook een bronpopulatie van zowel het geelsprietdikkopje als de kommavlinder. Gezien die waarden heeft de SMZ altijd haar kanttekeningen geplaatst bij het 'groen voor rood-beginsel' zoals dat bij de basis wordt toegepast. Delen van de nu op de Vliegbasis geplande woningwijk (van maximaal 440 woningen) gaan immers ten koste van aanwezige waardevolle schraalgraslanden en ook waardevol bos. De SMZ heeft dan ook zowel een uitgebreide reactie op het Ruimtelijk Plan voor de Vliegbasis gegeven, als zienswijzen op de door de beide gemeenten Zeist en Soest ter inzage gelegde ontwerp-Bestemmingsplannen ingediend. Aangezien de gemeenten de zienswijzen van de SMZ op een enkel punt na hebben afgewezen, heeft de SMZ tegen de door beide gemeenteraden vastgestelde bestemmingsplannen beroep bij de Raad van State aangetekend. Door de Raad van State zijn de door de SMZ ingestelde beroep deels gegrond en deels ongegrond verklaard. Wel zijn dus helaas de beroepsgronden m.b.t. de bouw van de nieuwe woonwijk gegrond verklaard.
Zie verder:
- Beroepschrift SMZ Vliegbasis Soesterberg gemeente Zeist
- Beroepschrift SMZ op ontwerp-Bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg - Soest
- Uitspraak Raad van State beroepschriften Bestemmingsplan Vliegbasis Soesterberg

Stationsgebied Driebergen Zeist

2014-05-06
Al sinds het midden van de jaren '90 wordt een herinrichting van het gehele Stationsgebied Driebergen-Zeist voorzien. De in het Projectplan voor het Stationsgebied Driebergen-Zeist beoogde ruimtelijke ontwikkelingen betekenen een relatief grote aanslag op de daar aanwezige landgoederen die het gehele stationsgebied omgeven. Van de ontwikkeling tot een echt 'landgoedstation' is dan ook volgens de SMZ niet langer sprake. Teneinde de ontwikkelingen meer in balans te brengen met aanwezige waarden zijn dan ook door de SMZ uitgebreide zienswijzen op de ontwerp-Bestemmingsplannen van zowel de gemeente Zeist als Utrechtse Heuvelrug ingediend. Aangezien die zienswijzen niet of nauwelijks tot een bijstelling van de plannen heeft geleid, althans wat betreft het ruimtebeslag, is besloten tegen beide bestemmingsplannen beroep bij de Raad van State aan te tekenen. Mede vanwege de beoogde verbreding van het spoor van 3 naar 4 sporen wordt een ondertunneling van de Hoofdstraat-Driebergseweg noodzakelijk geacht. Tegelijkertijd met de realisatie van de ondertunneling wil men ook de Hoofdstraat en ook een gedeelte van de Driebergseweg verbreden van 2x1 rijstroken, naar 2x2 rijstroken, hetgeen een aanzienlijk aantasting van de aldaar gelegen landgoederen met zich mee brengt.
Zie verder:
- Zienswijze SMZ op ontwerp-Bestemmingsplan Station Driebergen-Zeist (gemeente Zeist)
- Zienswijze SMZ op ontwerp-Bestemmingsplan Stationsgebied Driebergen-Zeist (gemeente Utrechtse Heuvelrug)
- Beroepschrift SMZ en WNZW inzake bestemmingsplan Stationsgebied Driebergen-Zeist (gemeente Zeist)
- Beroepschrift SMZ, WNZW en THW inzake bestemmingsplan Stationsgebied Driebergen-Zeist (gemeente Utrechtse Heuvelrug)

Gemeenten

Gemeente Zeist

2022-10-27

Ontwerp-bestemmingsplan Huis ter Heide-West

Door de gemeente Zeist is van 05 mei t/m 15 juni 2022 het 'Ontwerp-bestemmingsplan Huis ter Heide-West' ter inzage gelegd. Bij de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. bestaan er met name ook bezwaren tegen de ontwikkeling die daarbij in het op de betreffende locatie aanwezige opgaande bos is verzien, dat in ecologische zin een eenheid vormt met het bos zoals dat op het landgoed Dijnselburg voorkomt. Juist hier zou o.i. een natuurinclusieve woonwijk kunnen ontstaan met behoud van het er voorkomende bos.

Zie verder:

Zienswijze SMZ e.o. inzake Ontwerp-bestemmingsplan Huis ter Heide-West

2022-03-07

Ontwerp-bestemmingsplannen WA Hoeve Den Dolder

Door de gemeente Zeist zijn voor de periode van 06 januari t/m 26 februari voor de herontwikkeling van de WA Hoeve een tweetal ontwerp-bestemmingsplannen ter inzage gelegd. Een voor het zogenaamde noordelijke en zuidelijke ontwikkelveld en een voor de Historische Middenas. Gezien de effecten op aanwezige natuurwaarden is door de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. op beide ontwerp-bestemmingsplannen een zienswijze ingediend. Zie verder:

Zienswijze Stichting Milieuzorg Zeist e.o. inzake Ontwerp-bestemmingsplan WA Hoeve Noordelijke en Zuidelijke Ontwikkelveld

Zienswijze Stichting Milieuzorg Zeist e.o. inzake Ontwerp-bestemmingsplan WA Historische Middenas

2013-02-27
Woonvisie/Bouwvisie
Zowel op de woonvisie als op de Bouwvisie is door de Stichting een inspraakreactie gegeven. Helaas was de gemeente niet bereid de doelstelling in de Woonvisie van 3000 woningen terug te draaien, ondanks de vele bezwaren die tegen dit relatief grote aantal nieuw te bouwen woningen bestaat. Verder is in het kader van de Bouwvisie bepaald dat in beginsel niet hoger dan de omgeving mag worden gebouwd. Wel is aangegeven dat in bepaalde gebieden ook hoger dan de omgeving mag worden gebouwd, waarvoor dan wel een analyse van de effecten daarvan op o.a. de leefbaarheid, ecologie, etc. noodzakelijk is. Zo mag met name langs de toegangswegen hoger worden gebouwd, zij het dat langs de Stichtse Lustwarande het respect voor aanwezige cultuurhistorische- en natuurwaarden onmiskenbaar een plek moet krijgen. In die zin is het zeer bevreemdend dat juist in deze zone nu een bouwplan op de plaats van het huidige Cadanz gebouw (op de hoek van de Kromme Rijnlaan en de Utrechtse weg) door de gemeenteraad is vastgesteld dat voorziet in de bouw van een appartementencomplex tot acht woonlagen hoog. Ondanks alle daartegen ingebrachte zienswijzen is het plan toch naar de Provincie gestuurd. Deze heeft inmiddels overigens haar voornemen bekend gemaakt de voor het plan vereiste ‘verklaring van geen bezwaar’ niet te zullen afgegeven aangezien volgens haar het plan de waarden van de Stichtse Lustwarande in onvoldoende mate respecteert.
Zie verder:
Inspraakreactie SMZ e.o. inzake Concept Woonvisie 2012-2016
Inspraakreactie SMZ e.o. inzake concept Bouwvisie 2007

2013-02-14ings

Bestemmingsplan Austerlitz Zeisterbossen
Door de gemeente Zeist is recent het bestemmingsplan Austerlitz-Zeisterbossen vastgesteld. Het bosgebied waar de uitbreiding is voorzien bestaat uit opgaand bos van grove den en berk. Daarnaast komt er in de struiklaag o.a. lijsterbes en vuilboom voor. Juist door de aanwezige structuurvariatie vormt het bos het leefgebied voor tal van soorten. Duidelijk zal zijn dat als hier de uitbreiding van de camping met 70 kampeerplekken en een tweetal groepskampeerterreinen zal plaatsvinden er van het bestaande bos niets zal resteren. Aangezien het bosgebied deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur heeft de SMZ daartegen beroep bij de Raad van State aangetekend. Door de Raad van State is uiteindelijk het beroep gegrond verklaard.
Zie verder:
- Beroepschrift SMZ bestemmingsplan Austerlitz Zeisterbossen
- Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Austerlitz Zeisterbossen

2011-01-01
Top vijf kwaliteiten van Zeist
In het kader van de nieuwe Structuurvisie van de gemeente Zeist heeft de SMZ tezamen met een aantal andere maatschappelijke organisaties een Top V van gewenste kwaliteiten van Zeist aan de gemeenteraad aangeboden.
Zie verder:
- Top vijf kwaliteiten van Zeist

2010-12-12
Groenstructuurplan
De gemeenteraad van Zeist heeft recent het nieuwe Groenstructuurplan voor de gemeente Zeist vastgesteld. Met het plan wordt beoogd  het binnenstedelijke groen van Zeist adequaat te beschermen en waar mogelijk te versterken. De Stichting Milieuzorg Zeist e.o. kan zich in het plaan vinden, zij het dat zij wel van mening is dat met name op de buitenplaatsen bij te maken keuzen ook met aanwezige natuurwaarden nadrukkelijk rekening zou moeten worden gehouden.
Zie verder:
- Zienswijze Stichting Milieuzorg Zeist op Ontwerp-Groenstructuurplan

2010-04-30
Bouw Buurtschap in het Sanatoriumbos
Het project van de bouw van een Buurtschap in het Sanatoriumbos maakt deel uit van het programma: 'Hart van de Heuvelrug'. Met dat programma wil men de ecologische relaties op de Utrechtse Heuvelrug verbeteren. De bouw van het buurtschap maakt dan deel uit van het zogenaamde zorgcluster, waarbij in het Santoriumbos een Buurtschap wordt gebouwd met een belangrijk zorgcluster voor 100 bewoners van Dennendal, op de Sterrenberg 440 nieuwe woningen en Dennendal dan wordt teruggegeven aan de natuur.

Alhoewel het natuurlijk mooi is dat met het programma: 'Hart van de Heuvelrug' de ecologische relaties op de Utrechtse Heuvelrug worden hersteld, o.a. door de aanleg van een aantal ecoducten over de A-28 en ook N-237, is de SMZ van mening, dat dat herstel dan niet ten koste mag gaan van bestaande waardevolle natuurgebieden. Het Sanatoriumbos vormt in het binnenstedelijke gebied een belangrijke natuurkern en deze zou dan ook in zijn geheel moeten worden behouden. Ook is het bos aangewezen als een van de gemeentelijke groene monumenten, aangezien het vroeger deel uitmaakte van de jachtbossen (warande) van het landgoed Vollenhove.

Teneinde te voorkomen dat een aanzienlijke oppervlakte van het bos (ongeveer 3.5 ha) verloren gaat heeft de SMZ zowel tegen de door de gemeente op basis van een art. 19 verleende vrijstelling, als ook het door de raad vastgestelde bestemmingsplan Buurtschap Sanatoriumbos beroep bij de Raad van State aangetekend. De betreffende beroepen zijn evenwel ongegrond verklaard.

Vanwege o.a. de crisis in de bouw, evenals ook andere inzichten m.b.t. de zorg voor de cliënten van Dennendal is evenwel alsnog afgezien van de bouw van woningen in het Buurtschap Sanatoriumbos. Inmiddels is er dan ook  door de raad een nieuw bestemmingsplan vastgesteld waarbij aan dat deel van het bos alwaar dan het Buurtschap zou komen gewoon weer de voormalige bestemming 'Bos' terug gegeven. Eind goed al goed.
Zie verder:
- Hoger beroep SMZ art. 19 Buurtschap Sanatoriumbos
- Beroepschrift SMZ Bestemmingsplan Sanatoriumbos
- Uitspraak Hoger beroep Buurtschap Sanatoriumbos

2010-04-29
Kerckebosch
De gemeente en de Seijster Veste willen de flats in de wijk Kerckebosch herstructureren en aldaar tegelijkertijd zo'n 550 woningen extra bouwen. Dat zal ten koste gaan van het aldaar aanwezige binnenbos en daar levende dieren. In de gemeenteraad van januari 2009 zijn het Masterplan en het bijbehorende bestemmingsplan aan de orde gesteld. Daarbij is door de Stichting nogmaals aandacht gevraagd voor de noodzakelijke boscompensatie, alsook maatregelen om effecten op de omgeving (o.a. lichtvervuiling) zoveel mogelijk te voorkomen. Duidelijk is wel dat er zo’n 1250 woningen gebouwd zullen worden waarvan 702 vervanging van de bestaande en 448 nieuwe woningen. De Stichting vindt dat aantal nog steeds te hoog, wil men de natuur die thans in het gebied aanwezig is ook daadwerkelijk een kans op ontwikkeling bieden. Verder wil men aan het uiteinde van de scheggen, dus aan de zijde van het bos- en heidegebied Heidestein, een aantal woontorens met hoogte twee en dertig meter bouwen. Vanwege hun uitstraling naar het aangrenzende natuurgebied dat deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur heeft de Stichting er dan ook voor gepleit deze torens juist meer nabij het huidige winkelcentrum te realiseren.

Teneinde een vergaande aantasting van het bos te voorkomen is tegen het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Hoge Dennen Kerckebosch door o.a. de SMZ beroep bij de Raad van State aangetekend. De behandeling van de beroepen heeft inmiddels plaatsgevonden en daarbij zijn zij grotendeels ongegrond verklaard. Alleen heeft de Raad van State goedkeuring onthouden aan de bouw van de woontoren in scheg 2, dus in de hoek bij Woudschoten, aangezien de planregeling onvoldoende waarborg bood dat er door lichtuitstraling toch geen significante aantasting van de EHS zou optreden.
Zie verder:
- Beroepschrift SMZ bestemmingsplan Hoge Dennen Kerckebosch
- Bezwaarschrift SMZ bomenkap fase 1 Kerckebosch
- Uitspraak Raad van State beroepen Bestemmingsplan Hoge Dennen Kerckebosch

2010-04-19
Structuurvisie Zeist :'Schrijf je met een Q'
De gemeenteraad van Zeist heeft een nieuwe Structuurvisie 'Zeist schrijf je met een Q' vastgesteld. Zeist kiest daarbij voor kwaliteit boven kwantiteit. Op zich is dat natuurlijk mooi. De SMZ had wel graag gezien dat op bepaalde vlakken de ambitie voor Zeist toch nog wat hoger had gelegen, met name op het gebied van duurzaamheid en behoud van het groen.
Zie verder:
- Zienswijze SMZ op Structuurvisie 'Zeist schrijf je met een Q'

Gemeente De Bilt

2022-03-07

Bestemmingsplan Utrechtseweg 341

Door de gemeente De Bilt is t.b.v. de herontwikkeling van het voormalige Hessing-terrein, thans eigendom van het Verwelius, het: 'Ontwerp-bestemmingsplan Utrechtseweg 341' ter inzage gelegd. Met betrekking tot dat ontwerp-bestemmingsplan is door de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. een zienswijze ingediend, net als door vele anderen. Uiteindelijk is door de gemeenteraad van de gemeente De Bilt het betreffende bestemmingsplan met een stem meerderheid niet aangenomen. Zie verder:

Zienswijze Stichting Milieuzorg Zeist e.o. inzake Ontwerp-bestemmingsplan Utrechtseweg 341

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

2017-01-10
Bestemmingsplan Landgoed De Reehorst
De Triodosbank is voornemens op het landgoed De Reehorst een nieuw kantoorbouw te realiseren. Teneinde de bouw mogelijk te maken is door de gemeente Utrechtse Heuvelrug het bestemmingsplan Landgoed De Reehorst opgesteld. Tegen het besluit van de gemeente is door de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. beroep bij de Raad van State aangetekend.
Zie verder:
- Uitspraak Raad van State voorlopige voorziening Triodosbank
- Beroepschrift SMZ inzake Bestemmingsplan en omgevingsvergunning Landgoed Reehorst
- Zienswijze SMZ Ontwerp Bestemmingsplan en Omgevingsvergunning Landgoed Reehorst
- Uitspraak beroep bestemmingsplan Reehorst