Privacy Verklaring Stichting Milieuzorg Zeist e.o.

versie 05-05-2020
Privacy Verklaring Stichting Milieuzorg Zeist e.o.
Stichting Milieuzorg Zeist e.o. hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In dit document geven we informatie over hoe wij omgaan met
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Milieuzorg Zeist e.o. houdt zich aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij …
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
deze respecteren.
Als Stichting Milieuzorg Zeist e.o. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin,
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande
contactgegevens
WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door Stichting Milieuzorg Zeist e.o. verwerkt ten behoeve van de
volgende doeleinden:
• Het bijhouden van de administratie zodat er voor de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. een overzicht
is van de donateurs;
• Voor zover aan orde het innen van de donaties;
• Het versturen vanuit de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. van nieuwsbrieven, enquêtes en
uitnodigingen aan onze donateurs, evenals in voorkomende gevallen naar geselecteerde
vertegenwoordigingen van organisaties, overheidsinstanties en andere daarvoor in aanmerking
komende instanties van nieuwsbrieven, enquêtes en uitnodigingen.
Correspondentieadres:
Kometenlaan 70
3721 JV Bilthoven
Nederland
info@milieuzorgzeist.com
KvK 41178446
Bank NL36 INGB 0002 5538 67
Stichting Milieuzorg Zeist e.o. … Milieuzorg voor nu en later
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam;
• Tussenvoegsel;
• Achternaam;
• Optioneel…adres
• Optioneel telefoonnr
• Optioneel E-mailadres;
• Postcode;
• Eventueel gerelateerde commissie/vereniging/organisatie.
MINDERJARIGEN
Aangezien wij niet vragen om de leeftijd omdat deze voor ons niet relevant is,
zijn wij niet in staat schriftelijke toestemming te vragen aan de ouder, verzorger of wettelijke
vertegenwoordiger, indien een jongere zich elektronisch aanmeld.
BEWAARTERMIJN
Stichting Milieuzorg Zeist e.o. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de
volgende maatregelen genomen;
• Alle personen die namens Stichting Milieuzorg Zeist e.o. van uw gegevens kennis kunnen
nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.
RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.
KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit
natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming