milieu

Milieu

Rijksoverheid

2022-10-26

Nationaal Milieu Programma

Als nadere uitwerking van de Nationale Omgevingsvisie worden diverse programma's uitgewerkt, waaronder een Nationaal Milieuprogramma (NMP). Voor dat Nationaal Milieuprogramma is eerst een Nationaal Milieu Kader (NMK) opgesteld. Recent is t.b.v. het programma zelf de 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER NMP' ter inzage gelegd. Op zowel het Ontwerp-Nationaal Milieu Kader, als de 'Notitie Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER NMP' is door de Stichting Milieuzorg Zeist e.o. een zienswijze ingediend.

Zie verder:

Inspraakreactie SMZ e.o. inzake Nationaal Milieu Kader (NMK)

Inspraakreactie SMZ e.o. inzake NRD Plan-MER NMP

2009-06-19
Nationaal Waterplan
Door het Rijk is het Nationaal Waterplan vastgesteld. In dat plan ligt enerzijds het accent om Nederland in de toekomst droge voeten te laten houden, anderzijds zijn daarin ook de doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) vastgelegd. De doelen van de KRW beogen met name de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. Op zich is het Nationaal Waterplan een gedegen plan, zij het wel dat de SMZ van mening is dat met name de ambitie ten aanzien van de implementatie van de KRW wel wat hoger kan zijn.

De inzet van het Nationaal Waterplan is om Nederland ook vanuit het gezichtspunt van de klimaatverandering klaar voor de toekomst te maken. In het plan is dan ook nadrukkelijk rekening gehouden met het advies van de Deltacommissie. Verder heeft in het plan een implementatie plaatsgevonden van de KRW. Dat geschiedt dan nader aan de hand van de in Nederland relevante waterstroomgebieden, zoals de Rijn en de Schelde. Door de SMZ is een uitgebreide reactie op het Nationale Waterplan ingediend en met name op de ambitie om de waterkwaliteit te verbeteren.
Zie verder:
- Inspraakreactie SMZ op Nationaal Waterplan

Provincie

2009-02-09
Provinciaal Waterplan
Net als door het Rijk is ook door de Provincie Utrecht een provinciaal Waterplan opgesteld, getiteld "Richting Robuust'. Zoals de titel al aangeeft streeft de provincie naar een robuust watersysteem, zij het dat natuurlijk wel rekening wordt gehouden met de verscheidenheid aan watersystemen die we binnen de provincie Utrecht kennen. Evenals op rijksniveau zijn op provincieniveau apart de doelen vanuit de Kader Richtlijn Water (KRW) vastgesteld, althans voor als zodanig onderscheiden waterlichamen.

Het provinciaal Waterplan is een gedegen plan, waarin op heldere wijze de doelen vanuit zowel waterkwantiteit als waterkwaliteit zijn uiteengezet. Wel is de SMZ van mening dat bij de doelen voor de waterkwaliteit, ook gezien de opgaven die er voor verschillende waterlichamen liggen, hoger zouden moeten worden gesteld. Ook vraagt zijn met name bijzondere aandacht voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers.
Zie verder:
- Inspraakreactie SMZ op Provinciaal Waterplan

Regio

2009-02-12
Waterbeheerplan HDSR ‘Water Voorop’
De HDSR heeft haar Waterbeheerplan ‘Water Voorop’ vastgesteld. Daarin legt zij niet alleen haar ambities op het gebied van water, zowel ten aanzien van de waterkwantiteit als ook de waterkwaliteit, voor de komende jaren vast, maar met name ook hoe zij die doelen met aansprekende projecten wil bereiken. Een voorbeeld is o.a. het project: ‘Kromme Rijn Natuurlijk’. Ook wil zij het afkoppelen op de Utrechtse Heuvelrug extra stimuleren.

Met het Waterbeheerplan ‘Water Voorop’ beoogt de HDSR het watersysteem binnen haar beheersgebied toekomstvast te maken. Zo zijn er niet alleen vele projecten opgenomen om het watersysteem binnen het beheersgebied robuuster te maken, ook met het oog op de klimaatverandering, maar ook om de waterkwaliteit te verbeteren. Wel is de SMZ van mening dat met name bij de laatste toch van een hoger ambitieniveau zou moeten worden uitgegaan. Verder vraagt zij bijzondere aandacht om de ecohydrologische gradiënt, zoals deze van oorsprong tussen de Utrechtse Heuvelrug en de lager gelegen aangrenzende gebieden, zoals het Kromme Rijngebied, de Gelderse Vallei en het Noorderpark/Vechtplassengebied, aanwezig is te herstellen, o.a. door niet meer grondwater te onttrekken, dan dat er jaarlijks via het regenwater aan wordt toegevoegd. Daardoor krijgen allerlei aan kwel gebonden planten daar weer een kans.
Zie verder:
- Inspraakreactie SMZ Waterbeheerplan Water Voorop

2007-10-24
Watergebiedsplan Groenraven-Oost Maartensdijk
Door de HDSR is in nauw overleg met vele partners het 'Watergebiedsplan Groenraven-Oost Maartensdijk' opgesteld. Kern van het plan is om de in het gebied aanwezige schone water en dan met name het water op de vele landgoederen nadrukkelijk te scheiden van het gebiedsvreemde water dat voor de landbouw en de doorspoeling van het stadswater van Zeist vanuit de Kromme Rijn wordt aangevoerd.

Speciaal voor het opstellen van het 'Watergebiedsplan Groenraven-Oost Maartensdijk' is een intensief interactief traject gevoerd, waarbij niet alleen een aantal veldbezoeken werd gebracht, maar ook de maatregelen per gebied met betrokkenen werden besproken. Uiteindelijk is er een plan uitgekomen, dat ook door de natuur- en milieuorganisaties op hoofdlijnen wordt gedragen.
Zie verder:
- Inspraakreactie SMZ op Watergebiedsplan Groenraven-Oost Maartensdijk

Gemeenten

Gemeente Zeist

2012-01-23
Milieubeleidsplan Milieu op de Kaart
Met het Milieubeleidsplan 'Zeist op de Kaart' legt de gemeente haar ambities op het gebied van het milieu voor de komende jaren vast. Bijzonder aan het plan is dat is gekozen voor meer gebiedsgerichte aanpak, met per onderscheiden gebiedstype duidelijke doelen. Op zich is de SMZ blij met een dergelijke aanpak die zij ook in haar visie: 'Zeist in Balans' al naar voren bracht. Wel is zij van mening dat de ambities zoals deze in het plan zijn neergelegd wel veel hoger kunnen om Zeist ook echt een voorbeeldgemeente op gebied van duurzaamheid te laten zijn.

Alhoewel het Milieubeleidsplan 'Milieu op de kaart' al weer wat ouder is, werpt het wel zijn vruchten af. Bij bepaalde bouwprojecten, zoals het gemeentehuis, wordt uitgegaan van een GPR-Gebouw van 8, waarmede de gemeente het goede voorbeeld geeft. Daarnaast is door Zeist inmiddels een 'Programma Duurzaam Zeist' opgesteld, waarin zij aan duurzaamheid een impuls wil geven, o.a. door de projecten die uit de wijken voortkomen, te ondersteunen.
Zie verder:
- Inspraakreactie SMZ op het Milieubeleidsplan

2010-01-30
Stichting introduceert glasbak in Nederland
Halverwege de jaren '70 werd door de Stichting Milieuzorg de eerste glasbak in Nederland geïntroduceerd.
Zie verder:
- Artikel in de Telegraaf over eerste glasbak in Nederland