Lezingen

Elk jaar organiseren de Natuur- en Milieuorganisaties van de regio Zeist, Heuvelrug en Kromme Rijn:

  • Openbare Bibliotheek van Zeist
  • Centrum voor Natuur- en Milieucommunicatie van de Regionale Mlieudienst Zuidoost Utrecht
  • Koninklijke Nederlandse Natuur-historische Vereniging (KNNV), afdeling Zeist
  • Stichting Milieuzorg Zeist e.o. (SMZ)
  • Natuurlijk Zeist-West

een lezingencyclus 

 

2023

Lezing: ‘De mooiste resultaten van de Hubble en James Webb Ruimte Telescopen

Groene lezing Dit is de eerste lezing in een reeks van vier die KunstenHuis Idea in 2023 organiseert samen met de lokale natuur- en milieuorganisaties Stichting Milieuzorg Zeist, KNNV, IVN, De Boswerf, de Algemene Seniorenvereniging Zeist (ASZ) en de Volksuniversiteit Zeist. lees verder

Datum, locatie, tijd: donderdagavond 9 maart 2023, Bibliotheek Idea, Markt 1, Zeist, aanvang 19.30 uur, zaal open: 19.00 uur.

2022

2022-11-14

Natuurontwikkeling en beheer Zeister natuurgebieden Utrechts Landschap

Op 24 november 2022 om 20.00 uur zal door Markus Feijen, ecoloog van het Utrechts Landschap, een lezing worden gegeven over de natuurontwikkeling en het beheer van de Zeister natuurgebieden in eigendom van het Utrechts Landschap. Daarbij zal het dan o.a. gaan over de natuur op de Vliegbasis, maar bijvoorbeeld ook over die op de Bunzing. De lezing zal worden gegeven in de bibliotheek De Klinker. Zie voor meer informatie:

 

2021

2021-05-11

Wolven in Nederland

Op 11 mei zal door Glenn Lelieveld van het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging een lezing wordt gegeven over 'Wolven in Nederland'. De lezing start om 15.00 uur en zal vanwege de coronacrisis digitaal plaatsvinden. Je kunt je aanmelden via www.boswerf.nl en je ontvangt dan een link naar de online lezing. Lees verder

2020
2020-02-13
Ons wonderlijke planetenstelsel
De zon is “onze” ster. Daaromheen draaien 8 planeten, waarvan de Aarde er een is. De planeten zijn heel verschillend: van reusachtige gasplaneten zoals Jupiter en Saturnus tot kleine rotsplaneten zoals de Aarde. lees verder

2019
2019-04-23
Weidevogels, zijn ze er nog?
Weidevogels zijn specifiek voor het Nederlandse boerenland. Ze waren en zijn nog steeds ongekend populair. Uit de vele recente publicaties blijkt dat onze weidevogels nog steeds volop in de belangstelling staan. lees verder

2018
2018-11-08
Edelherten in Utrecht?
Een aantal jaren geleden heeft de provincie Utrecht ‘ja’ gezegd tegen de komst van edelherten
binnen de provinciegrenzen. De gestelde voorwaarde daaraan is dat ze wel op eigen kracht moeten komen. lees verder

2018-02-20
Op zoek naar Tweeling Aarde
Zou er nog ergens leven zijn in het heelal of zijn wij de enigen? Dat vraagt de mens zich al eeuwen af. Om daarop antwoord te krijgen moeten we op zoek naar planeten bij andere sterren: exoplaneten. lees verder

2017
2017-11-16
Diersporen vertellen een Verhaal
Dieren laten zich niet gauw zien, maar hun sporen verraden hun aanwezigheid. Niet alleen pootafdrukken, maar ook keutels, braakballen, vraatresten, plukresten, graaf- en krabsporen. Al deze sporen vertellen ons hele verhalen over het leven en het gedrag van de dieren. lees verder

2017-09-21
Help, het klimaat verandert
De opwarming gaat snel en de natuur reageert er heel sterk op, veel planten en dieren houden het niet bij. Uit zuidelijker streken zouden ze vanwege de optredende klimaatverandering al 220 km moeten zijn opgeschoven, maar het is pas gemiddeld zo'n 35 km. lees verder

2017-04-13
The power of One
Spreker en kunstenaar Peter Smith (1963) ontdekte ooit dat klagen over een probleem niet helpt. Dat het soms zelfs averechts kan werken. Gelukkig leerde hij ook dat het wél helpt als je zelf iets aan een probleem doet - ook al is het iets heel kleins - en dat je dan soms zelfs hulp krijgt uit onverwachte hoek. lees verder

2017-02 -21
Wij zijn gemaakt van sterrenstof
Zou er nog ergens leven zijn in het heelal of zijn wij de enigen?" Als er al leven elders is, hoe zou het er dan uit kunnen zien? We kunnen uit het ontstaan van het leven op aarde al veel te weten komen over hoe het zou kunnen zijn. lees verder

2016
2016-11-08
Grenzen aan de economische groei
De economie van groei, van steeds méér als leidend principe is niet langer houdbaar. Verdere groei overstijgt de draagkracht van de aarde. Het moet anders met energie, met grondstoffen, met de welvaartsverdeling en wellicht ook met de wereldbevolking. lees verder

2016-09-13
Kennen dieren een thuis
Veel diersoorten zijn zeer verknocht aan hun heim, de ‘thuisplek’ waar ze het grootste deel van hun tijd doorbrengen. Er zijn verbluffende voorbeelden van hoe vele diersoorten hun thuisgebied geschikt maken om daar te verblijven, hoe ze het inrichten en aanpassen voor verschillende functies en daartoe zelfs hele landschappen veranderen. lees verder

2016-04-21
Natuur, landschap en erfgoed in Utrecht
Een lezing over de grote diversiteit aan bijzondere gebieden in Utrecht, van de uitgestrekte bossen op de Utrechtse Heuvelrug tot de oude grienden in de buurt van Everdingen. lees verder

2016-02-09
Hallo is daar iemand
Zou er nog ergens leven zijn in het heelal of zijn wij de enigen? Dat is een vraag die veel mensen zich stellen. Als er al leven elders is, hoe zou het er dan uit kunnen zien? lees verder

2015
2015-09-15
Rijkdom in je achtertuin
Samen werken aan meer biodiversiteit.
Niet alleen ver weg maar ook dichtbij kunnen we genieten  van een rijke schakering en soortenrijkdom in de natuur. Het is de basis van alle leven. U maakt kennis met deze rijke natuur, de onderlinge relaties en met de biodiversiteit in ons land en in onze eigen omgeving: planten, bloemen, bijen, vlinders en andere insecten, vogels en bomen en  struiken. lees verder

2015-11-03
Water, Natuurlijk in Zeist
Een lezing over waterkwaliteit en waterbeheer in Zeist.
Door Zeist stromen verschillende waterlopen. Wat leeft er in die waterlopen? Hoe is de ecologische samenhang van planten en dieren in het Zeister zoete water? lees verder

2014
2014-05-08
De Heuvelrug door vlinderogen
In zijn lezing maakte Kars ons deelgenoot van allerlei wetenswaardigheden over vlinders. Hij begon met de eisen van vlinders: wat hebben ze nodig om te kunnen (over)leven? Voor de rupsen is dat voedsel in de vorm van waardplanten en voor volwassen vlinders zijn dat nectarplanten. lees verder

2013
2013-09-19
Eetbare tuinen
Levenskunstenares Nicole Recourt is een bevlogen vrouw die vanuit de verbinding met moeder aarde haar dromen graag omzet in daden, en dan vooral wat betreft eetbare bossen als moestuinen. Uitspraken van haar in dat kader zijn: "verander een gewone tuin in een eetbare en duurzame tuin" en "maak plantsoenen eetbaar of richt een buurtmoestuin op". lees verder

2013-04-24
Klimaat in je achtertuin
Een lezing over het probleem van de verstening van tuinen en welke maatregelen nodig zijn om de effecten van verstening te voorkomen en te verzachten. Spreker laat zien dat groene daken en groene gevels, zowel op grote schaal maar vooral ook op kleine schaal op, aan en rond de woning de (be)leefbaarheid van de eigen omgeving, zowel voor planten, dieren als mensen kan vergroten. lees verder

2013-02-28
Tuinen_van_Overvloed
Aan het begin van de lezing stond Fransje stil bij de planeet Aarde en de kwetsbaarheid van het bovenste, dunne laagje aarde waarvan niet alleen vele ecosystemen afhankelijk zijn maar uiteindelijk ook de mens. Fransje liet ons zien hoe de moderne landbouw met haar intensieve grondbewerking met zware landbouwmachines, het gebruik van kunstmest én gewasbeschermingsmiddelen met (dat laagje van) de aarde omgaat. Daardoor slaat hele bodem dicht en kent bijna geen natuurlijk bodemleven meer. lees verder

2012
2012-11-22
Zeister historische buitenplaatsen
De bedding van de destijds sterk meanderende Kromme Rijn is bepalend geweest voor de locaties van  buitenplaatsen. Zo zijn er natte landgoederen zoals de Niënhof en Oostbroek bij Bunnik, en droge landgoederen zoals Heidestein tussen Zeist en Driebergen. lees verder

2012-02-16
Solitaire bijen en ecologie
Help de bijen. Zonder bijen vindt er geen bestuiving van planten plaats. Zonder bijen geen tomaten en appels. Helaas gaat het niet goed met de bijen in Nederland. De opkomst van de versteende tuinen/terreinen is een van de oorzaken dat het niet goed gaat met onze bijen. lees verder

2012-04-26
De honingbij in gevaar
Bijen nemen zo’n 15% van de bestuiving van vruchtgewassen voor hun rekening. Daarnaast spelen zij ook een rol bij de zaadteelt voor de volgende teelt. De terugloop van bijenvolken is dus een potentieel voedselprobleem. Zo is fruitteelt zonder bijen niet mogelijk. lees verder

2012-03-21
Groene democraten Zeist
Op basis historische analyse komt de SMZ tot de conclusie dat vooral in het binnenstedelijk gebied van Zeist toch veel waarden van groen en landschap in de loop van de tijd verloren zijn gegaan, zij het dat ook bepaalde waardevolle gebieden, zoals dat van het Park De Brink, door activiteiten bewoners en de Stichting zijn behouden. lees verder

2011
2011-09-22
De toekomst van ons voedsel
Uit tal van onderzoeken komt naar voren dat de draagkracht van de aarde inmiddels op tal van terreinen wordt overschreden, o.a. wat het gebruik van de natuurlijke bronnen betreft. Daarbij speelt ook de landbouw een belangrijke rol. Richt de gangbare landbouw zich vooral op een zo hoog mogelijke productie, bij de biologische landbouw staat het gehele (eco)systeem centraal. lees verder

2011-04-28
Over voedsel verspilling
In Nederland wordt ongeveer 30% van het eten  weggegooid. Belangrijk is hoe komt deze voedselverspilling tot stand en hoe kunnen we die, als consument, voorkomen. Een van de redenen is het voedseloverschot en daardoor de idee: voedsel als weggooiartikel. lees verder

2011-02-17
Feiten en fabels over gezond en veilig voedsel
Was de klassieke voedingsleer tot de jaren '70 van de vorige eeuw vooral gericht op de preventie van gebreksziekten (denk o.a. aan scheurbuik , de Engelse ziekte, etc.), daarna richtte zij zich daarnaast vooral op het voorkomen door een optimale voeding van chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose, etc.. lees verder

2010
2010-11-18
Over onze ecologische voetafdruk
De visie van het WNF is de mens in harmonie te laten leven met de natuur. Bij die visie gaat het er dan niet alleen om, om die natuur actief te beschermen, maar ook om de mens bewust te maken van de kwetsbaarheid van de op de aarde voorkomende natuur. Bij die bewustwording speelt de ecologische voetafdruk een belangrijke rol en hoopt men zo de mens tot een duurzaam handelen aan te zetten. lees verder

2010-09-16
Transition Towns
Het Transition Town - concept is ontstaan tijdens een permaculture cursus die in 2006 in Ierland werd gehouden. Tijdens die cursus drong het bij een van de deelnemers door dat olie als drager van de westerse economie eindig zou zijn en dat op dit moment feitelijk de vraag naar olie de productiecapaciteit, ook gezien de afname van de nieuwe voorraden die gevonden worden, al overstijgt. lees verder

2010-04-15
Duurzaam bouwen
Alvorens nader op het '4P-Tetraëdermodel' in te gaan, werd in de lezing eerst stilgestaan bij de vlucht die het thema duurzaamheid de laatste jaren heeft genomen. Duidelijk is dat economische ontwikkeling vaak ten koste gaat van het milieu. Het lijkt dan wel of je vooruit gaat, maar in werkelijkheid ga je achteruit. lees verder

2010-02-00
Energiegebruik en klimaatverandering
Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die de vraag van deze tijd bevredigt, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties aan te tasten. Toegespitst op energie en klimaat werd ingegaan op het feit dat in de tijd voor 1990-1995 de winbare reserves aan olie steeds groter waren dan de vraag. lees verder